Wpisy

W Warszawie przedstawiciele licznych międzynarodowych organizacji społecznych podpisali deklarację dotyczącą poparcia projektu Konwencji Praw Rodziny. Dokument jest odpowiedzią na Konwencję Stambulską, która promuje ideologię gender.

Deklaracja jest owocem obrad pierwszej Roboczej Konferencji o Konwencji Praw Rodziny, które odbyły się w Warszawie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji społecznych i eksperckich z kilkunastu krajów oraz reprezentanci Kościoła Katolickiego z Łotwy i Polski, Kościoła Baptystów RP, norweskiej wspólnoty zielonoświątkowej Kristen Koalisjon Norge i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Na kończącym spotkanie briefingu przedstawili oni międzynarodową Deklarację Poparcia dla Konwencji Praw Rodziny. Eksperci w dokumencie podkreślają wartość rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. Zwracają także uwagę na zagrożenia wynikające z podważania naturalnego pojęcia rodziny. Wzywają również władze państw do prowadzenia polityki chroniącej rodzinę i do wypowiedzenia traktatów międzynarodowych uderzających w dobro rodziny.

„Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie praw rodziny jest najlepszą drogą i najskuteczniejszym sposobem dla zapewnienia fizycznego, psychicznego, moralnego, duchowego i społecznego dobrostanu jednostki i wszystkich ludzkich wspólnot. Rodzina oparta na małżeństwie jest źródłem nowego życia, środowiskiem chroniącym pełny i harmonijny rozwój osobowości dziecka oraz jest pierwszą i najważniejszą szkołą wartości dla wychowujących się w niej dzieci” – czytamy w treści deklaracji.

Deklarację podpisali:

– Imre Balashazy (Węgry – Family Science Alliance)

– Tomislav Cunovic (Chorwacja – Vice President Vigilare Foundation)

– Gyõzõ Czettele (Węgry – European Family Science Society)

– Dragan Dagić (Bośnia i Hercegowina – Foundation For Life)

– Jan Gregor (Czechy – Aliance pro rodinu)

– Marek Jurek (Polska – Prawica Rzeczypospolitej)

– Joanna Krupska (Polska – Związek Dużych Rodzin 3Plus)

– Jerzy Kwaśniewski (Polska – Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

– Marian Piłka (Polska – Prawica Rzeczypospolitej)

– Kazimierz Przeszowski (Polska – Centrum Życia i Rodziny)

– Grégor Puppinck (Wielka Brytania – European Centre for Law and Justice)

– Andrej Ralbovsky (Słowacja – Nadácia Slovakia Christiana)

– Abp Zbigniew Stankiewicz (Łotwa – katolicki Metropolita Ryski)

– Aleksander Stralcou-Karwacki (Białoruś – Pro Baltia Christiana et Latina Foedus)

– Jan–Aage Torp (Norwegia – Kristen Koalisjon Norge)

– Pavel Vilcek (Słowenia – Slovensky Dohour za Rodinu)

– Varoo Vooglaid (Estonia – Foundation for the Protection of Family and Tradition)

– Mateusz Wichary (Polska – Kościół Baptystów RP)

– Tymoteusz Zych (Polska – Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).

2 lutego 2019 Marek Jurek prezentował projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Poseł Prawicy Rzeczypospolitej przyjechał do Zagrzebia z inicjatywy i na zaproszenie konserwatywnej chorwackiej partii Hrast i jej lidera Ladislava Ilčića. Gospodarze przygotowali chorwackie tłumaczenie projekty. Zagrzeb to kolejne miasto po Paryżu, Lyonie, Brukseli, Budapeszcie i Rolduc w Holandii gdzie Marszałek Marek Jurek prezentuje inicjatywę Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która powinna zastąpić genderową Konwencję Stambulską.

W piątek, 23 listopada, poseł do PE Marek Jurek, inicjator Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, spotkał się z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. W spotkaniu wzięła również udział Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Prawicy Rzeczypospolitej.

Przedstawiciele inicjatywy zaprezentowali pani minister racje i proponowane działania na rzecz zawarcia Konwencji, w szczególności zwracając uwagę na fakty polityczne i społeczne budujące koniunkturę dla tej inicjatywy. Marszałek Marek Jurek po raz kolejny podniósł także potrzebę natychmiastowego wypowiedzenia szkodliwej Konwencji Stambulskiej, szczególnie w sytuacji gdy osiem państw Unii Europejskiej (głównie z naszego regionu) nadal jej nie ratyfikowało, a Bułgaria uznała za ją wręcz za niezgodną z konstytucyjnymi gwarancjami praw rodziny.

Inicjatorzy konwencji zapewnili o gotowości udzielenia rządowi wszelkiego wsparcia w zakresie przygotowania ostatecznego tekstu projektu Konwencji Praw Rodziny, jak i dalszej jej promocji na forum międzynarodowym.

„Tęczowy Piątek” to kolejny sygnał ostrzegawczy przed rozszerzającą się w polskich szkołach „rewolucją gender” – twierdzi marszałek Marek Jurek, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem władze powinny jak najszybciej wypowiedzieć Konwencję Stambulską, tworzącą zamęt pojęciowy w obowiązujących w Polsce normach wychowawczych i prawnych.

Czytaj więcej…

(…) Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska) jak czytamy w jej tekście – uznaje „strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję”.

Dokument – oficjalnie rzecz biorąc – ma stwarzać ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim, a także zapobiegania, ścigania i likwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Konwencja zapewnia także specjalny mechanizm monitoringu, by zadbać o efektywne wdrożenie jej przepisów przez strony, które ją ratyfikowały.

W istocie jednak, jak zauważa prof. Aleksander Stępkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, „Konwencja Stambulska jest instrumentem prawnym, który ma wprowadzać ideologię gender w krajach należących do Rady Europy”.

Dowodzi, że art. 6 konwencji zobowiązuje do kierowania się przez administrację publiczną perspektywą gender. Konwencja nakazuje więc zwalczać stereotypy tradycyjnie pojmowanej roli kobiety i mężczyzny jako rzekome źródła przemocy oraz promować niestereotypowe role płciowe ( non-stereotyped gender roles). Temu mają służyć m. in. liczne programy edukacyjne, które mają być prowadzone w szkołach publicznych, na terenie tych państw, które konwencję ratyfikowała.

– Konwencja Stambulska to po prostu konwencja genderowa i antyrodzinna, zakładająca użycie władzy i przymusu w walce ze „stereotypowymi rolami mężczyzny i kobiety” – wyjaśnia w rozmowie z KAI europarlametarzysta Marek Jurek, b. Marszałek Sejmu.

Tłumaczy, że art. 12/1 konwencji zobowiązuje państwa do użycia „koniecznych środków”, łącznie z „wykorzenianiem tradycji”, aby wprowadzać zamierzone zmiany społeczne i kulturowe. Co więcej, art. 4/4 z góry usprawiedliwia przymus i ograniczenia wolności podjęte w imię utopii genderowej, gdyż oświadcza, że działania podejmowane w jej imię „nie stanowią dyskryminacji” (wyraźnie art. 4 ust. 4).

Podkreśla, że Konwencja Stambulska stała się tym bardziej niebezpieczna po jej ratyfikacji przez Parlament Europejski 12 września 2017 r. Wyjaśnia, że ratyfikacja konwencji wyposaża UE w nowe elementy nadzoru nad państwami. Jako strona konwencji – będzie mogła ona się do niej odwoływać „egzaminując” państwa, które ja ratyfikowały z wykonywania jej dyspozycji.

Europoseł wskazuje również niebezpieczeństwa wynikające art. 14 konwencji, który zobowiązuje do wykonywania jej założeń na terenie szkół. – Dotąd UE nie miała w tym zakresie żadnych kompetencji, a teraz może się zaangażować. Może nadzorować czy szkoły ją realizują, a konkretnie czy uczy się dzieci niestereotypowych ról społeczno-kulturowych – wyjaśnia europoseł. „Jest to więc atak na naturalny ustrój rodziny” – konstatuje Jurek.(…)

Czytaj więcej…

– Skoro władze nie skorzystały z rocznicy wyboru Jana Pawła II ani z Dnia Praw Rodziny, aby wypowiedzieć konwencję stambulską – „tęczowy piątek” jest dobrą okazją. Czas bronić nasze szkoły przed rewolucją genderową – napisał na Twitterze Marek Jurek.

Czytaj więcej…

Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 25495 Pani Poseł Anny Sobeckiej w sprawie projektu międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny, uprzejmie informuję, że w dniu 31 lipca 2018 r. Minister Jacek Czaputowicz spotkał się z posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Jurkiem, który przedstawił projekt Konwencji o Prawach Rodziny. Minister z zainteresowaniem przyjął projekt wskazując, że mógłby on stanowić ważny instrument prawa międzynarodowego w zakresie ochrony praw rodziny i jej członków.
Odnosząc się do pytania o możliwość poparcia projektu przez Ministerstwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z przyjętą procedurą przedstawiony projekt Konwencji powinien być przede wszystkim przedmiotem analizy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, właściwym merytorycznie ze względu na jego problematykę oraz w innych zainteresowanych resortach, w tym w MSZ. W trakcie ewentualnych konsultacji z partnerami zagranicznymi MSZ udzieli niezbędnego wsparcia dyplomatycznego.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź na interpelację Anny Sobeckiej

 

Mr. Marek Kuchciński
Speaker of the Sejm
of the Republic of Poland
Dear Speaker,

In response to the question ref. 25495, submitted by MP Anna Sobecka concerning the draft international Convention of the Rights of the Family, we kindly inform that on 31 July 2018, Polish Minister of Foreign Affairs, Jacek Czaputowicz, held a meeting with the Member of the European Parliament, Marek Jurek who made a presentation of the said draft. The Minister welcomed with interest this piece of legislation, seeing it as a prospective major international law instrument for the protection of the rights of the family and its members.
Referring to the question regarding the Ministry’s potential support for the draft, we kindly inform that in accordance with the established procedure, the draft Convention should be in the first place submitted for analysis to the Ministry of Family, Labor and Social Policy – competent in the case considering the subject matter of the legislation, and to other ministries concerned, including the Ministry of Foreign Affairs. In the course of any consultations with foreign partners, the Ministry will provide all necessary diplomatic assistance.

Sincerely yours,
p.p. of the Minister of Foreign Affairs,
Piotr Wawrzyniak,
Under-Secretary of State

Minister of Foreign Affairs Response